RSI

RSI är en engelsk förkortning och står för Relative Strength Index. En svensk översättning blir ungefär det relativa styrkeindexet. RSI är en indikator som används inom teknisk analys och mäter om något är överköpt eller översålt. Det innebär enkelt uttryckt om något anses ha gått ner eller upp för mycket, att marknaden har överreagerat. RSI kan användas på flera olika sätt. Ett sätt är om RSI är högt. Det kan enligt vissa tolkas som att aktien är stark och kommer fortsätta i samma riktning. En annan tolkning om RSI är högt är att aktien gått upp för mycket och kommer korrigera sig själv genom att gå ner från dessa nivåer. Motsatsen gäller om RSI skulle vara lågt. Det kan enligt vissa tyda på fortsatt nedgång och enligt andra på en rekyl tillbaka.

RSI beräknas enligt följande formel: RSI = 100 – 100/(1+RS)
RS = medelvärde av stängningar uppåt/medelvärde av stängningar nedåt

RSI-beräkningen ger ett värde mellan 0-100.

RSI är utvecklat av J. Welles Wilder 1978 och presenterades först i boken “New Concepts in Technical Trading Systems”.
RSI teknisk analys